Výkonnostní třídy

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY

9.1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

9.1.1. Výkonnostní třídy dále jen VT) jsou výkonnostní cíle, na jejichž dosažení se zaměřuje sportovní a technická příprava a kterých by měli sportovci v určité etapě své sportovní činnosti dosáhnout.

9.1.2. VT sportovní střelecké činnosti SVZ ČR jsou

A) mistrovská „ M “
B) první „ I “
C) druhá „ II “
D) třetí „ III “

9.1.3. Výkonnostní limity VT pro jednotlivé disciplíny a soutěže jsou stanoveny v této příručce nebo technických pravidlech, a to buď

A) vztahem dosaženého výsledku (např. bodového zisku) závodníka k dosaženému výsledku vítěze, nebo k maximálně dosažitelnému výsledku (výkonnostní limit stanoven relativně),

B) přímo požadovaným výkonem vyjádřeným v měrných jednotkách (výkonnostní limit stanoven absolutně),

C) kombinací způsobů uvedených v bodu A) a B).

9.1.4. V soutěžích SVZ ČR lze uznat výkon opravňující k zařazení do kterékoliv VT jen tehdy, jsou-li splněny současně tyto podmínky

A) soutěž je zařazena do ročního oblastního nebo celostátního kalendáře sportovních akcí SVZ ČR,

B) jedná se o výkon v disciplíně, jejíž kritéria jsou uvedena ve všeobecných, nebo v technických pravidlech SVZ ČR.

9.2. SYSTÉM UDĚLOVÁNÍ

9.2.1. Výkony opravňující k zařazení do VT potvrzuje hlavní rozhodčí soutěže za podmínky, že při soutěži závodník neporušil pravidla ani bezpečnostní opatření.

9.2.2. Na základě výkonu opravňujícího k zařazení do VT zařadí závodníka do VT hlavní rozhodčí soutěže a to po jejím skončení zápisem do závodníkova průkazu, ve kterém uvede:

A) datum soutěže,
B) zkratku disciplíny, ve které je závodník zařazován do VT,
C) dosažený výkon,
D) dosaženou VT,
E) své registrační číslo rozhodčího a podpis.

9.3. PLATNOST

Platnost VT je 2 roky od data splnění podmínek do stejného data za dva roky včetně. Splní-li závodník podmínku nepřetržité platnosti stejné VT (3,2,1,M) v kterékoliv disciplině, ve které lze VT dosáhnout, v minimálně čtyřech nepřetržitě po sobě následujících letech, platí tato VT bez časového omezení. Tuto skutečnost potvrdí závodníkovi hlavní rozhodčí potvrzující poslední, rozhodující zápis, dovětkem „bez časového omezení“.

9.4. EVIDENCE

9.4.1. Evidence dosažených VT se v SVZ ČR nevede. Tento údaj má člen SVZ ČR zapsán ve vložce svého průkazu.

9.4.2. SMK SVZ ČR vede přehled rekordních výkonů SVZ ČR. Za rekord lze považovat pouze výkon, který lze zařadit do mistrovské VT.

9.5OZNAČENÍ

9.5.1. Jednotlivé disciplíny se pro potřeby zápisů mohou označovat zkratkami a číslovat. Zkratky podle použitých zbraní jsou

A) VPs – velkorážová pistole standard
B) VRs – velkorážový revolver standard
C) VPe – velkorážová pistole extra
D) VRe – velkorážový revolver extra
E) MPi – malorážová pistole
F) MRe – malorážový revolver
G) MPu – malorážová puška,
H) VzPi – plynová (vzduchová) pistole
I) VzRe – plynový(vzduchový) revolver
J) VzPu – plynová (vzduchová) puška,
K) UPu – samonabíjecí útočná puška.
L) PPi c – perkusní pistole civilní
M) PPi v – perkusní pistole vojenská
N) PRe – perkusní revolver
O) PPu c – perkusní puška civilní
P) PPu v – perkusní puška vojenská
Q) KPi c – křesadlová pistole civilní
R) KPi v – křesadlová pistole vojenská
S) KPu c – křesadlová puška civilní
T) KPu v – křesadlová puška vojenská
U) VPu – velkorážová puška opakovací

9.5.2. Pro jednotlivé druhy střeleb kromě mířené střelby na přesnost se před zkratku vkládá písmeno

A) akční střelby a,
B) kolektivní střelby k,
C) soubojové střelby s,
D) štafetové střelby š.

Technická pravidla soutěží – detailní informace k jednotlivým druhům výkonnostních tříd

Konkrétní podmínky (dosažené počty bodů, časy, apod.) pro jednotlivé výkonnostní třídy určují tzv. Technická pravidla soutěží, která jsou dostupná na stránkách Svazu vojáků v záloze. Pro zjednodušení vám níže přikládáme odkazy na jednotlivá pravidla podle druhu střelby (pravidla se po kliknutí otevírají v novém okně, popř. záložce v prohlížeči):

Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení mířených střeleb na přesnost z pistolí a·revolverů
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení akčních střeleb z velkorážové pistole a·revolveru
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení kolektivních střeleb z velkorážové pistole a revolveru
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení soubojových střeleb z velkorážové· pistole a revolveru
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení štafetových· střeleb z velkorážové· pistole a revolveru
Pravidla a postupy při přípravě a hodnocení sportovního· střeleckého· víceboje

Zdroj: Všeobecná pravidla SVZ ČR