Rezerva 2023

V sobotu dne 13.5.2023 se ve Výcvikovém táboře AČR v Jincích konala jedna z již tradičních akcí kalendářního plánu SVZ ČR – srovnávací střelecká soutěž záloh AČR pod názvem Rezerva 2023.  Pořadatelem akce bylo KVV hl. město Praha a organizátorem SVZ ČR, konkrétně kluby KVZ Praha 10 a KVZ CKL, které se podílely na organizaci stejným dílem.

Soutěž proběhla tentokrát v jiném formátu. Neúčastnili se jí totiž záložníci ze zahraničí. Byla vyhrazena pouze pro družstva profesionálních vojáků AČR, aktivních záloh OS ČR v působnosti KVV hl. město Praha a SVZ ČR (Pražská oblast). Akce, který se zúčastnilo celkem 72 závodníků, byla organizována v souladu se Všeobecnými pravidly sportovní střelecké činnosti a Technickými pravidly svazu vojáků v záloze české republiky, s přihlédnutím k zásadám stanoveným služebním předpisem Armády České republiky Vševojsk–4–2.

V rámci soutěže se tříčlenná družstva utkala ve 2 disciplínách: střelbě ze služební pistole vzor 82 na terč číslo 4 „ nekrytě ležící figura s kruhy“ ze vzdálenosti 20 m a střelbě ze samopalu vzor 58 na třikrát sklopný terč číslo 6 ve vzdálenosti 100 m jednotlivými ranami a třikrát sklopný terč číslo 8 ze vzdálenosti 200 m krátkými dávkami.

Výsledky soutěže byly vyhodnoceny nejen na úrovni družstev ale také individuálně; jde totiž o ojedinělou příležitost ukázat vojenské umění a přesnost, a to vše v rámci fair play a dodržování pravidel. Účastníci závodu ocenili zejména akční pojetí provedení jednotlivých disciplín, kdy ve srovnání s podobnými závody záleželo samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na rychlosti splnění obou disciplín. V podmínkách moderního boje jde o základní předpoklad přežití vojáka v případě ozbrojeného střetu. Počasí nám tentokrát nepřálo tak jako v minulých letech. O to více jsme ocenili již tradičně profesionální logistické zabezpečení ze strany vojenského útvaru v Jincích.

Výsledky dosažené v průběhu závodu svědčí o solidní úrovni střelecké přípravy jak v řadách aktivních záloh, tak i ve starších ročnících povinných záloh AČR. A to včetně „vysloužilců“, kteří svůj kladný vztah k armádě a brannosti vůbec projevují jak cvičením dovedností, získaných v rámci prezenční vojenské služby ale i v rámci výcviku aktivních záloh, tak i aktivní účastí na podobných střeleckých akcích.

V souhrnném hodnocení družstev se na prvních třech místech umístila následující družstva:

  • KVZ 5 (ve složení plk. v zál. Ing. František Valenta, svob. v zál. Vladimír Hauer, por. v zál. Ing Roman Fojtík– celkem 421,2 bodů).
  • SVZ ČR – vedení svazu (ve složení pplk. v zál. Mgr. Ing. Oldřich Přecechtěl, pplk. v zál. Ing. Karel Krátký, Petra Černá – celkem 416,7 bodů).
  • Pěší rota AZ KVV Praha družstvo 1 (ve složení rtn. Petr Kopřiva, des. Stanislav Jahelka, des. Jakub Řeháček – celkem 378,8 bodů).

Umístění jednotlivců v kategorii útočná puška vz. 58:

  • KVZ 2 svob. v zál. Miroslav Šedivý – s nástřelem 72,75 bodů.
  • SVZ – vedení svazu – pplk. v zál. Mgr. Ing. Oldřich Přecechtěl – s nástřelem 69,1 bodů.
  • AZ Praha Kbely, družstvo číslo 1 – rtn. Jaroslav Kolář – s nástřelem 67,67 bodů.

Umístěný jednotlivců v kategorii pistole vz. 82:

  • VP Praha – družstvo číslo 1 – kpt. Bc. Jiří šmíd – s nástřelem 96 bodů.
  • ZDL Praha Kbely – družstvo číslo 24, rtn. Vlastimil Osmík – s nástřelem 95 bodů.
  • AZ Praha Kbely – čet. Jiří Kučera – s nástřelem 94 bodů.

Kromě toho bylo závodníkům uděleno 8 výkonnostních tříd v disciplíně SA vz. 58 a 5 výkonnostních tříd v disciplíně Pi vz. 82.

Dosažené výsledky předstihly převážně výkony z minulých let. Z toho vyplývá, že je poměrně jasně prokazatelné, že nejenom profesionální AČR a její zálohy, ale celá řada dobrovolných sympatizantů armády jsou připraveni velice kvalitně na společnou obranu naší vlasti. Organizace, ve kterých se sdružují, poskytují kvalitní záruku udržování vojenských dovedností i v případech, kdy by se bývali vojáci, s ohledem na dosažený věk, již od tuto problematiku teoreticky nemuseli zajímat.

Slavnostní vyhodnocení celého závodu se konalo na místě, při slavnostním nástupu na střelnici k ukončení závodu. První tři vítězná družstva získala diplomy a medaile pro všechny členy družstva. První tři jednotlivci v obou disciplínách získali taktéž diplomy a poháry. Zároveň byly vyhodnoceni první tři závodníci v individuálních disciplínách a obdrželi medaile a diplom.

Závěrem je možno konstatovat, že 9. ročník tohoto závodu proběhl úspěšně a bez jakýchkoliv závad. Je pro to potřeba poděkovat všem kteří se na jeho přípravě podíleli. Jak v rámci KVV Praha, tak i jako funkcionáři na jednotlivých pracovištích z řad členů SVZ ČR Pražské oblastní rady. Velký dík patří i firmě Sellier & Bellot z Vlašimi, která poskytla reklamní předměty pro všechny závodníky. Účastníkům soutěže je pak potřeba poděkovat za disciplinované a bezpečné vystupování. Zejména bych chtěl vyzdvihnout podporu ze strany KVV hl. město Praha v čele s jejím pověřeným ředitelem, pplk. Ing. Pavlem Káclem, MBA i jemu podřízených vojáků z povolání. Kromě toho je třeba ocenit vysoce i pomoc a podporu příslušníků VÚ v Jincích i funkcionářského aktivu Oblastní rady KVZ organizovaných v Pražské oblasti a vedení vojenského újezdu i Vojenským lesům v Jincích.

Myslím, že jsme se znovu mohli ověřit, že spojením sil profesionálních vojáků s organizacemi sympatizujícím s AČR je možno zorganizovat velice zajímavou střeleckou akci.

Velký dík je také potřeba předat na adresu Ústřední rady SVZ ČR a jejího předsedy, který se celého závodu taktéž účastnil. Bez jejich pomoci bychom asi tento závod na této úrovni zorganizovat nedokázali.

Při loučení dali všichni účastníci najevo, že se již nyní těší na jubilejní 10. ročník Rezervy 2024.

Pro zájemce o jednotlivé výsledky je k dispozici:

Ing. Jan Bada, mjr. v.v., předseda soutěžního výboru