INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízeni“)

 Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Klubu vojáků v záloze Praha 10, p.s.

(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje Osobní údaje:

 1. Jméno, příjmení, titul.
 2. Datum narození.
 3. Adresa místa pobytu.
 4. Kontaktní údaje v rozsahu telefon a e-mail.
 5. V případě cizince také: adresa místa, kde se převážně zdržuje, státní občanství a číslo jeho identifikačního dokladu (cestovního pasu).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádostí o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1) až 4), po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. Svaz vojáků vzáloze České republiky, z.s.
 2. Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00 – střešní organizace (dále jen Sdružení).
 3. Příslušné orgány státní správy a samosprá
 4. MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – provozovatel platformy pro rozesílání hromadné pošty (osobní údaje v rozsahu e-mail).
 5. Dropbox, Inc. 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA (provozovatel platformy DropBox – úložiště dat Klubu vojáků v záloze Praha 10, z.s.
 6. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms a Google Drive).

a to za účelem

 1. vedení evidence členské základny Sdružení, na základě směrnic Sdružení a stím souvisejícími činnostmi,
 2. identifikace na soutěžích,
 3. žádosti o státní dotace na základě 6b ZOPS,
 4. rozesílání hromadné pošty (newslettery, informace o činnosti klubu, pozvánky na soutěže, atd.).

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný klub) moje

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky.

Za účelem

 1. marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích a v hromadné poště (newsletterech),
 2. prezentace na webových stránkách,
 3. prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 4. prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiá

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo,
 2.  e-mail,
 3. datum narození.

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o státní dotace, vyřizování pojištění apod.)

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 1. Svaz vojáků vzáloze České republiky, z.s.
 2. Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s., se sídlem U Pergamenky 1511/3, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00 – střešní organizace (dále jen Sdružení).
 3. Příslušné orgány státní správy a samosprá
 4. MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – provozovatel platformy pro rozesílání hromadné pošty (osobní údaje v rozsahu e-mail).
 5. Dropbox, Inc. 333 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA (provozovatel platformy DropBox – úložiště dat Klubu vojáků v záloze Praha 10, z.s.).
 6. Google Czech Republic, s.r.o., Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ 27604977 (provozování platformy Google Forms a Google Drive).

Jsem srozuměn/a se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle č 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle č 16 Nařízení),
 • na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle č. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování Osobních údajů vpřípadech dle č. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů vpřípadech stanovených v č 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle č 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údaj stížnost podle č 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsme si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem.

 

 

V ……………………..………… dne ………….………

….……………………………………………………………………………..

Svá práva může subjekt údajů uplatnit doručením žádosti na korespondenční adresu správce nebo e-mailem:
a) korespondenční adresa: Jaroslav Španko, KVZ Praha 10, Velká skála 678/4, 181 00  Praha 8 – Troja,
b) e-mail: [email protected].